Avelskommittén »

Avelskommittén

Enligt § 8 i NBRs stadgar får styrelsen ”inom eller utom sig” utse kommittéer för ”att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter”. Kommitténs arbete ska således vara förankrat hos styrelsen som har det yttersta ansvaret för rasens avelsfrågor.


Avelskommittén har ansvar för allmän information och rådgivning i avelsfrågor. Informationen bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS.


Den enskilde uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.


Avelskommittén skall med utgångspunkt från de grundläggande principerna och etiska värderingarna för avel och uppfödning som finns uttryckt i SKKs Avelspolicy och andra relevanta underlagsdokument från SKK:


 • sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda NBRs informationskanaler som webbsida och Buhundbladet
 • fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor t.ex. genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll och övriga information
 • anordna avelskonferenser i de fall NBR har möjlighet att ansöka om bidrag
 • skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation: rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks-­‐ och jaktduglighet samt exteriör. I arbetet använda SKK Avelsdata eller annan programvara.
 • fortlöpande studera rasens utveckling såväl nationellt som internationellt samt redogöra för denna utveckling genom de årliga utvärderingarna av RAS
 • ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring bland medlemmarna innan gällande version löper ut, vilket normalt sker var femte år. Efter styrelsebeslut skickas den nya versionen av RAS (efter remiss hos SSUK) till SKKs avelskommitté med förslag om att den fastställs
 • ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS
 • årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bl.a. arbetet med RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer
 • i samband med årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS 

Etiska riktlinjer

Som medlem i avelskommittén och i styrelsen har man en viktig position för att förmedla SKKs grundläggande värderingar, kunskap om avel och uppfödning och innebörden i grundreglerna.


Medlemmar i avelskommitté och styrelse kan därför av NBRs medlemmar granskas efter den roll och den uppfödning/hundhållning man har.


När inte avelskommitténs budskap och den egna uppfödningen/hundhållningen harmonierar kan avelskommitténs trovärdighet i avelsfrågor ifrågasättas. En hög trovärdighet uppnås genom att kommittémedlemmarna alltid ger korrekt och säkerställd information om egen och andra uppfödares/medlemmars uppfödning/hundhållning samt att egen avel i möjligaste mån bedrivs efter RAS och framtagna strategier.


Vid personliga kontakter och information om enskilda hundar eller kombinationer ska kommittémedlemmarna endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om hundarna eller deras avkomma. I övriga fall ska medlemmarna hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.

Avelskommitténs arbetsuppgifter

Avelskommittén ska:

 • Följa upp och utvärdera RAS, samt följa SKKs arbete med avelsfrågor
 • Informera medlemmarna i både generella och rasspecifika avelsfrågor
 • Bistå medlemmar med rådgivning och information i avelsfrågor o Generella frågor runt SKKs Avelsdata, inavelsgrad mm
 • Praktiska frågor runt uppfödning

Arbetsbeskrivning

 • Följa upp och utvärdera RAS varje år
 • Med hjälp av SKKs Avelsdata och rasdataprogrammet Lathunden löpande fastställa nuläget gällande valpar, hälsa, inavelsgrad och avelsbas mm
 • Registrera ovanstående i därför avsedd mall
 • Använda protokoll från SKKs avelskommitté och övrig information för att följa SKKs arbete med avelsfrågor
 • Utifrån ovanstående information föreslå olika strategier för att nå de övergripande målen för rasen
 • Ta fram årlig uppföljning samt verksamhetsberättelse till årsmötet Informera medlemmarna i både generella och rasspecifika avelsfrågor
 • Publicera och förklara nuläge, uppföljning RAS och strategier löpande i Buhundbladet och på hemsidan
 • Anordna medlemsmöten med avelsperspektiv när det finns tillfälle
 • Bistå medlemmar med rådgivning och information i avelsfrågor
 • Generella frågor:
  • SKKs Avelsdata
  • Beräkning av inavelsgrad
  • Provparning
  • Hanhundslista
  • SKKs regelverk runt uppfödning
  • Praktiska frågor runt uppfödning
  • Den dräktiga tiken
  • Valpning och valpperioden
  • Utfodring
  • Mm